Druk za­pro­sze­ń, winietek, kart 
okolicznościowych

 

Zapro­sze­nia i karty oko­licz­no­ściowe to zde­cy­do­wa­nie coś co musi być dopięte na ostatni guzik! W Cen­trum Druku już teraz możesz zamówić eks­klu­zywne i zara­zem ory­gi­nalne zapro­sze­nia na każdą oka­zję. Nadaj im oso­bi­sty cha­rak­ter – dodaj wła­sne zdję­cia lub indy­wi­du­alny tekst. 


Re­ali­zu­jemy:

 

 • zaproszenia ślubne,
 • zaproszenia urodzinowe,
 • winietki na stół,
 • karty świąteczne,
 • i wiele innych.


Za­lety i moż­li­wo­ści:

 

 • sze­roka gama papie­rów (do takich wydruków szczególnie polecamy papiery grubsze i ozdobne), 
 • wy­soka jakość wydruku,
 • moż­li­wość bigo­wa­nia i per­fo­ra­cji,
 • składane i nieskładane,
 • do­wolny roz­miar,
 • możliwość foliowania: mat, błysk, satyna,
 • moż­li­wość szyb­kiej per­so­na­li­za­cji – tek­sto­wej i gra­ficz­nej,
 • moż­li­wość doda­nia indywidualnego kodu QR.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 

 

 

  

Zaproszenie DL składane po długim boku

 

 

 
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

Cennik zaproszeń standard (ceny brutto)
                       Format Od 50 szt. Od 20 szt. Od 10 szt.* Od 100 szt.
A6 składane po krótkim lub długim boku 2,64 2,89 4,09

Zapytaj pracownika
lub dział handlowy
o inne ilości:

zapytanie@druk24h.pl

DL składane po krótkim boku 3,48 3,68 5,52
A5 składane po krótkim lub długim boku 4,17 5,12 7,66

 

 • zaproszenia składane
 • papier 250 g
 • druk dwustronny
 • 10 szt. minimalna wartość zamówienia
 
 

 

 
 

 

Cennik zaproszeń premium (ceny brutto)
                 Format Od 50 szt.* Od 100 szt.
A6 składane po krótkim lub długim boku 3,18
Zapytaj pracownika lub dział handlowy o inne ilości: zapytanie@druk24h.pl
DL składane po krótkim boku 4,05
A5 składane po krótkim lub długim boku 5,67

 

 • zaproszenia składane
 • druk dwustronny
 • papier 250 g
 • uszlachetnione jednostronnie folią mat/połysk
 • czas realizacji 2 dni robocze
 • 50 szt. minimalna wartość zamówienia