Koperty z nadrukiem

 

Profesjonalizm przejawia się troską o każdy szczegół. Koperty ze znakiem firmowym stanowią przykład dbania o najdrobniejszy detal, bo to one jako pierwsze są zauważane przez Twojego Klienta. 

 

Zalety i możliwości:

 

  • nadruk na kopertach z pa­skiem HK,
  • na­dru­k na ko­per­tach o roz­mia­rach: C4, C5 i DL,
  • szyb­kość wy­ko­na­nia,
  • druk w ni­skich na­kła­dach - już od 1 sztu­ki,
  • per­so­na­li­za­cja wy­dru­ków, czy­li na­dru­k uni­kal­nych zmien­nych, np.: ad­re­so­wa­nie ko­pert z ba­zy da­nych do­star­czo­nej przez Klien­ta.

 

Ważne!

 

Prze­ka­za­ne przez Pań­stwa da­ne do per­so­na­li­za­cji pod­le­ga­ją w na­szej fir­mie szcze­gól­nej ochro­nie! Za­pew­nia­my ich peł­ne bez­pie­czeń­stwo w cza­sie prze­twa­rza­nia jak i sku­tecz­ne usu­nię­cie z na­szych re­je­strów po za­koń­cze­niu zle­ce­nia.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.