Druk kalendarzy jednoplanszowych 

i wieloplanszowych

 

 

Kalendarze ścienne i biurkowe personalizowane Twoimi zdjęciami lub grafiką. Idealnie sprawdzą się jako upominek, forma reklamy lub prezent dla bliskich. Możliwość wyboru wzoru oraz formatu. Dostępne od 1 sztuki!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

Kalendarze jednoplanszowe

 Kalendarze jednoplanszowe

 

Kalendarze jednoplanszowe

 

 

Ka­len­da­rze jednoplanszowe z Twoim zdjęciem lub grafiką na 2019 rok. Już od 1 sztuki!

 

W swojej ofercie posiadamy kalendarze:

 

 • Trójdzielne: kalendarze jednoplanszowe z trzema 13 kartowymi kalendariami. 2 layouty do wyboru: z 1 dużym lub 9 małymi zdjęciami.

 

 • Jednodzielne: kalendarze jednoplanszowe z jednym 13 kartkowym kalendarium. 3 layouty do wyboru: z 1 dużym lub 9 małymi zdjęciami oraz z datą na główce i bez.

 

 • Roczne: kalendarze z jednym kalendarium rocznym i dużym miejscem na zdjęcie. 3 layouty do wyboru.

 

Zapraszamy do galerii z kalendarzami (znajdującej się pod tabelą z cenami) , by wybrać layout kalendarza.

 

Zalety i możliwości:

 • wy­druk ko­lo­ro­wy na  papierze kredowym 350 g ma­t/błysk
 • wstawianie zdjęć Klienta w cenie. Cena NIE OBEJMUJE edycji zdjęć!

 • zdjęcie/ zdjęcia muszą być przesłane według wytycznych znajdujących się w Galerii obok wzoru kalendarza.

 • druk 4+0
 • w kalendarzach wycięta jest dziurka do wieszania.

 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik kalendarzy jednoplanszowych (ceny brutto)

  Trójdzielny 31x68 cm Jednodzielny 31x47 cm Roczny 31x68 cm
od 1 szt. 30,00 zł 
25,00 zł 
18,00

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Kalendarze wieloplanszowe: ścienne i biurkowe

 Kalendarze ścienne


Kalendarze ze zdjęciami Klienta: ścienne i biurkowe

­

 

Mo­gą Pań­stwo tak­że za­mó­wić ka­len­da­rze ścien­ne z do­wol­ną gra­fi­ką lub zdję­ciem, w różnych formatach.

Zapraszamy do galerii pod tabelą, by wybrać layout kalendarza!

 

Zalety i możliwości:

 

 • za­le­ca­na ja­kość zdję­cia to co naj­mniej 200 dpi,
 • for­mat zdjęć 23 x 18 cm,

 • wy­druk ko­lo­ro­wy na pa­pie­rze 210 g ma­t/błysk,

 • czas re­ali­za­cji do 12 h.

 

 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik kalendarzy ściennych (ceny brutto)
Format od 10 szt. do 9 szt.
A4 – 13 stron pionowy/poziomy 38,00 zł 40,00 zł
A3 – 13 stron pionowy/poziomy 57,00 zł 60,00 zł
30 x 14 cm – 13 stron biurkowy 29,00 zł 30,00 zł
15 x 42 cm – 13 stron kuchenny 43,00 zł 45,00 zł

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Kalendarze wieloplanszowe personalizowane

 Kalendarze personalizowane


Kalendarze personalizowane graficznie

­

 

Nie­kwe­stio­no­wa­nym HIT-em wśród ka­len­darzy są ka­len­da­rze per­so­na­li­zo­wa­ne gra­ficz­nie.
12 ory­gi­nal­nych zdjęć z imio­na­mi i na­zwi­ska­mi Klien­tów lub part­ne­rów bi­zne­so­wych to ory­gi­nal­ny i efek­tow­ny pre­zent świą­tecz­no-no­wo­rocz­ny, a także zna­ko­mi­ty po­mysł na upo­mi­nek bi­zne­so­wy w każ­dym mo­men­cie ro­ku. 

Wy­star­czy, że prze­ślą nam Pań­stwo nie­zbęd­ne da­ne i wy­bio­rą je­den z trzech go­to­wych sza­blo­nów, a my wy­ko­na­my ka­len­darz „szy­ty na mia­rę”.

Sza­blon A - ka­len­darz biurkowy, biały - 20x20  - Pro­jekt
Sza­blon B - ka­len­darz biurkowy, czarny 20x20 - Pro­jekt
Sza­blon C - ka­len­darz biurkowy 21x13,5 –  Pro­jekt
Mo­gą Pań­stwo tak­że za­mó­wić ka­len­darze ścien­ne z do­wol­ną gra­fi­ką lub zdję­ciem, w jed­nym z do­stęp­nych w na­szym Cen­trum for­ma­tów.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik kalendarzy personalizowanych (ceny brutto)
Format Wzór

Mi­ni­mal­na
war­tość za­mó­wie­nia

6–10 szt. 11–30 szt. 31–49 szt. od 50 szt.
20 x 20 cm A, B 190,00 zł 32,00 zł 29,90 zł 27,90 zł 24,00 zł
21,5 x 13,5 cm C 180,00 zł 30,00 zł 27,90 zł 25,90 zł 22,00 zł

 

 • mi­ni­mal­ny na­kład 5 szt.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz