Druk bannerów

 

Ba­nne­ry re­kla­mo­we są jed­nym z wie­lu spo­so­bów na za­re­kla­mo­wa­nie
i za­uwa­że­nie Two­jej fir­my czy usłu­gi. To tak­że do­sko­na­ły spo­sób na pre­zen­ta­cję no­we­go pro­duk­tu, pro­mo­cji wy­da­rze­nia, even­tu, bądź kon­cer­tu.

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • wysokiej jakości materiały,
  • druk ze­wnętrz­ny o fo­to­gra­ficz­nej ja­ko­ści do 1440 dpi,
  • dru­ko­wa­nie przy uży­ciu farb (tu­szy) eco,
  • moż­li­wość do­tar­cia do sze­ro­kie­go gro­na od­bior­ców,
  • odporne na warunki atmosferyczne,
  • róż­no­rod­ność formatów,
  • NOWOŚĆ: banner odblaskowy! Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas na: produkcja.reklamowa@druk24h.pl.

 

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku wielkoformatowego mieści się w zakresie +/-1%.

 

W Centrum Druku ofe­ru­je­my druk wiel­ko­for­mato­wy na każ­dym ma­te­ria­le do gru­bo­ści 10 cm!

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.