Wydruki kolorowe CAD

 

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go.


Do naszych usług należy:

 

 • druk z au­to­ca­da, wy­dru­ki wek­to­ro­we,
 • ska­no­wa­nie map i pla­nów,
 • ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nych,
 • opra­wy in­tro­li­ga­tor­skie nie­roz­bie­ral­ne (ak­cep­to­wa­ne przez urzę­dy),
 • opra­wy twar­de i otwie­ra­ne (gre­en­bin­der, se­gre­ga­to­ry),
 • ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne, wi­zu­ali­za­cyj­ne, in­we­stor­skie i in­ne.
 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik kolorowych wydruków wektorowych (ceny brutto)

Rodzaj materiału A3
297 x 420
A2
420 x 594
A1
594 x 841
A0
841 x 1189
A0+
914 x 1189
Papier standard 90 g 5,00 7,00 10,00 16,00 17,00
Papier premium CAD 130 g 8,00 10,00 14,00 23,00 24,00
Papier foto mat 180 g 20,00 22,00 26,00 35,00 36,00

 

 • po­wierzch­nia za­dru­ku do 30%
 • dru­ko­wa­nie i ko­pio­wa­nie for­ma­tów dłuż­szych niż stan­dar­do­we – ce­na x wie­lo­krot­ność for­ma­tu.

 

 

Cennik kolorowych wydruków rastrowych (ceny brutto)

Rodzaj materiału

A3

297 x 420

A2
420 x 594
A1
594 x 841
A0
841 x 1189
A0+
914 x 1189
Papier premium CAD 130 g 12,39 21,23 38,93 70,78 74,32
Papier foto mat 180 g 12,84 22,01 40,36 73,38 77,05
Papier foto błysk 190 g 14,02 24,03 44,05 80,09 84,09

 

 • po­wierzch­nia za­dru­ku powyżej 30%
 • dru­ko­wa­nie i ko­pio­wa­nie for­ma­tów dłuż­szych niż stan­dar­do­we – ce­na x wie­lo­krot­ność for­ma­tu
 • do­da­tek za dru­ko­wa­nie z pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd itp.) 1 zł.; pliku otwartego (.dwg, .dxf itp.) 3 zł.
 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz