Wydruki czarno-białe CAD

 

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go.


Do naszych usług należy:

 

  • druk z au­to­ca­da, wy­dru­ki wek­to­ro­we,
  • ska­no­wa­nie map i pla­nów,
  • ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nych,
  • opra­wy in­tro­li­ga­tor­skie nie­roz­bie­ral­ne (ak­cep­to­wa­ne przez urzę­dy),
  • opra­wy twar­de i otwie­ra­ne (gre­en­bin­der, se­gre­ga­to­ry),
  • ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne, wi­zu­ali­za­cyj­ne, in­we­stor­skie i in­ne.
 
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik wydruku CAD czarno-białego (ceny brutto)

Rodzaj papieru A3
297 x 420
A2
420 x 594
A1
594 x 841
A0
841 x 1189
A0+
914 x 1189
Papier – 80 g 2,50 zł 3,50 zł 5,00 zł 8,00 zł 8,50 zł
Kalka – 90 g 4,00 zł 5,00 zł 7,50 zł 10,00 zł 10,50 zł
Składanie/cięcie do A4 0,40 zł 0,75 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,80 zł
 
 

 

  • do­da­tek za dru­ko­wa­nie z pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd itp.) 1 zł.; pliku otwartego (.dwg, .dxf itp.) 3 zł.

 

 

 

 

Zapisz