Wykończenie prac

 

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go.

Wśród usług i pro­duk­tów de­dy­ko­wa­nych dla bran­ży
ar­chi­tek­to­nicz­no-bu­dow­la­nej ofe­ru­je­my:

  • druk z au­to­ca­da, wy­dru­ki wek­to­ro­we,
  • ska­no­wa­nie map i pla­nów,
  • ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nych,
  • opra­wy in­tro­li­ga­tor­skie nie­roz­bie­ral­ne (ak­cep­to­wa­ne przez urzę­dy),
  • opra­wy twar­de i otwie­ra­ne (gre­en­bin­der, se­gre­ga­to­ry),
  • ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne, wi­zu­ali­za­cyj­ne, in­we­stor­skie i in­ne.


Zau­faj nam, po­nie­waż je­ste­śmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi w tym, co ro­bi­my.

Mo­że­my nie­skrom­nie po­wie­dzieć, że dru­ko­wa­li­śmy do­ku­men­ty dla naj­więk­szych in­we­sty­cji bu­dow­la­nych w kra­ju. Nie­je­den most, biu­ro­wiec, osie­dle, czy dom, zo­stał zbu­do­wa­ny przy na­szym wspar­ciu. Nie­ste­ty na­sze­go udzia­łu nie wi­dać w fi­nal­nym pro­duk­cie - to my dru­ku­je­my i opra­wia­my ca­łą do­ku­men­ta­cję. Zna­my wszyst­kie eta­py to­wa­rzy­szą­ce te­go ty­pu in­we­sty­cjom. Nam nie trze­ba tłu­ma­czyć w ja­ki spo­sób na­le­ży po­skła­dać pro­jekt, jak go opra­wić, ro­bi­my to na co dzień.

 

Oferujemy Państwu wykończenie prac i dokumentów poprzez fo­lio­wa­nie, la­mi­no­wa­nie, bi­go­wa­nie, per­fo­ra­cję, ła­ma­nie, za­okrą­gla­nie ro­gów, dziur­ko­wa­nie, zszy­wa­nie i ry­co­wa­nie.

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  Kliknij na zakładkę poniżej aby uzyskać szczegóły wykończenia prac  

Foliowanie

 


Foliowanie

 

Oferujemy Państwu wykończenie prac i dokumentów poprzez fo­lio­wa­nie, la­mi­no­wa­nie, bi­go­wa­nie, per­fo­ra­cję, ła­ma­nie, za­okrą­gla­nie ro­gów, dziur­ko­wa­nie, zszy­wa­nie i ry­co­wa­nie.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik foliowania (ceny brutto)

1 x 24 mikrona błysk (25 mic)
od 100 szt.

błysk (25 mic)
do 99 szt.

mat   (28 mic)
od 100 szt.

mat     (28 mic)
do 99 szt.

satyna (36 mic)

od 100 szt.

satyna (36 mic)

do 99 szt.

mi­ni­mal­na war­tość
za­mó­wie­nia
330 x 488 mm / jednostronne 0,50 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,70 zł 0,90 zł 1,05 zł 50,00 zł
330 x 488 mm / dwustronne 1,00 zł 1,10 zł 1,20 zł 1,30 zł 1,80 zł 1,95 zł 50,00 zł

 

  • usłu­ga do­stęp­na wy­łącz­nie z dru­ko­wa­niem

  • ter­min re­ali­za­cji 1 dzień ro­bo­czy

 

 

Laminowanie na gorąco

 


Laminowanie na gorąco

 

Oferujemy Państwu wykończenie prac i dokumentów poprzez fo­lio­wa­nie, la­mi­no­wa­nie, bi­go­wa­nie, per­fo­ra­cję, ła­ma­nie, za­okrą­gla­nie ro­gów, dziur­ko­wa­nie, zszy­wa­nie i ry­co­wa­nie.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik laminowania na gorąco (ceny brutto)

2 x 100 mikronów od 50 szt. do 49 szt.
A3 4,00 zł 5,00 zł
A4 2,50 zł 3,00 zł
A5 1,80 zł 2,00 zł
A6 1,30 zł 1,50 zł
80 x 120 mm 1,10 zł 1,20 zł
80 x 111 mm 1,10 zł 1,20 zł
75 x 105 mm 1,10 zł 1,20 zł
65 x 95 mm 1,10 zł 1,20 zł
60 x 95 mm 1,10 zł 1,20 zł
A4 z dziurkami do wpięcia 3,60 zł 4,10 zł

 

2 x 250 mikronów do 50 szt. 51–100 szt.
A4 5,00 zł 6,00 zł
A5 3,60 zł 4,00 zł
A6 2,60 zł 3,00 zł