Druk wie­l­ko­­fo­r­ma­­to­­wy full ko­­lor

 

Wy­­ko­­nu­­je­­my dla Pa­ń­stwa wy­­dru­­ki w wie­l­kim fo­r­ma­­cie – full ko­­lor. Wy­­dru­­ki te cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­je ba­r­dzo do­­bra ja­­kość. Druk so­l­ve­n­to­­wy sto­­su­­ję się do wsze­l­kie­­go ro­­dza­­ju wy­­dru­­ków wie­l­ko­­fo­r­ma­­to­­wych. Dru­­ku­­je­­my na fo­­lii sa­­mo­­przy­­le­p­nej, fo­­lii „o­­ne vi­­sio­­n”, ba­­ne­­rze, płó­t­nie.

Wy­­dru­­ki so­l­ve­n­to­­we są od­po­r­ne na wa­­ru­n­ki at­mo­s­fe­­ry­cz­ne, mo­ż­na je sto­­so­­wać do wnętrz, jak i na ze­­w­nątrz. Z te­­go po­­wo­­du cie­­szą się one du­­żą po­­pu­­la­r­no­­­ścią wśród Klie­n­tów.

Na­­sze atu­­ty:

 • do­­stę­p­ność 24h/7 dni w ty­­go­­d­niu,
 • eks­­pre­­so­­we te­r­mi­­ny re­­a­li­­za­­cji,
 • za­­mó­­wie­­nia ko­m­ple­k­so­­wa ob­słu­­ga.
 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo
 
     
 

Cen­nik wy­dru­ków wiel­ko­for­ma­to­wych wy­so­kiej ja­ko­ści (ce­ny brut­to)

 
 
materiał od 10 m2 od 5 m2 od 2 m2

mi­ni­mal­na war­tość
za­mó­wie­nia 1 m2

papier foto mat 180 g 38,00 zł 42,00 zł 46,00 zł 50,00 zł
papier foto błysk 200 g 40,00 zł 44,00 zł 50,00 zł 55,00 zł
papier kreda satynowana 135 g 30,00 zł 35,00 zł 40,00 zł 50,00 zł
papier kreda satynowana 200 g 33,00 zł 38,00 zł 45,00 zł 55,00 zł
folia samoprzylepna mat/błysk/przeźroczysta 30,00 zł 35,00 zł 40,00 zł 50,00 zł
banner (frontlight) 35,00 zł 40,00 zł 45,00 zł 50,00 zł
banner nieprzepuszczający światła (blockout) 40,00 zł 45,00 zł 50,00 zł 55,00 zł
canvas polycanvas (płótno malarskie) 50,00 zł 52,00 zł 55,00 zł 60,00 zł
folia OWV (okienna) 30,00 zł 35,00 zł 40,00 zł 50,00 zł
tkanina syntetyczna 50,00 zł 55,00 zł 65,00 zł 70,00 zł
backlight (materiał do podświetleń) 50,00 zł 52,00 zł 55,00 zł 60,00 zł
STOPlight mat (rollup) 50,00 zł 52,00 zł 55,00 zł 60,00 zł

 • mi­ni­mal­ny na­kład 1 m2
 • także do zastosowań zewnętrznych
 • Plus do­da­tek za dru­ko­wa­nie z:

  - pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd, itp.) - 1 zł,

  - pliku otwartego (.dwg, .dxf, itp.) - 3 zł.

   

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz