Tecz­ki

 

Tecz­ki fir­mo­we to zdecydowanie skuteczny nośnik reklamowy. Idealnie spraw­dzają się za­rów­no ja­ko for­ma pro­mo­cji fir­my, jak również wydarzeń typu: szkolenie czy konferencja. W kon­tak­tach han­dlo­wych bardzo ważne jest, aby do­ku­men­ty ta­kie jak:

 

  • wy­ce­ny,
  • umo­wy,
  • ofer­ty,
  • ma­te­ria­ły infor­macyjne,
  • i inne,

 

wrę­cza­ne by­ły Pań­stwa Klien­tom w tecz­kach z lo­go fir­my. Śmiało można powiedzieć, że jest to savoir vivre w kontaktach biznesowych. Tak za­pre­zen­to­wa­na ofer­ta podno­si pre­stiż fir­my, a także wpływa na jej wizerunek i odbiór.

Ze wzglę­du na ich sze­ro­kie i prak­tycz­ne za­sto­so­wa­nie w pra­cy jak i po­za nią, tego typu tecz­ki to jed­na z naja­trak­cyj­niej­szych i ta­nich form re­kla­mo­wych.

Tecz­ki na do­ku­men­ty fir­mo­we po­zwa­la­ją również za­pro­wa­dzić po­rzą­dek w do­ku­men­tach, a także do­sko­na­le sprawdzają się ja­ko ga­dżet re­kla­mo­wy.

Teczki wykonane u nas - w Centrum Dobrego Druku - wyglądają naprawdę wyjątkowo! Po­sia­da­ją spe­cjal­ne wy­cię­cia, w któ­rych śmiało moż­na umie­ścić wi­zy­tów­ki, kar­ty bi­zne­so­we czy ka­len­da­rzyki.

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • mi­ni­mal­na ilość zamówienia 10 sztuk,
  • pa­pier 350 g,
  • za­druk jed­no­stron­ny,
  • fo­lio­wa­nie jed­no­stron­ne: fo­lią ma­to­wą lub błysz­czą­cą,
  • do­kle­ja­na kie­szon­ka po­sia­da na­cię­cie na wi­zy­tów­kę, ka­len­da­rzyk, itp.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

 
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo

 
 

 

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.