Tablice numeryczne, tablice okolicznościowe 

 

W swo­jej ofer­cie po­sia­da­my ta­bli­ce re­je­stra­cyj­ne o wy­mia­rach stan­dar­do­wej ta­bli­cy sa­mo­cho­do­wej. Od rę­ki mo­gą Pań­stwo u nas ku­pić ta­bli­ce z napisem: No­wo­żeń­cy i Mło­da Pa­ra.

 

Ta­bli­ce wy­ko­nu­je­my na kil­ka spo­so­bów:

 

  • naj­bar­dziej eko­no­micz­ny, a za­ra­zem naj­szyb­szy sposób wy­ko­na­nia ta­bli­cy to: druk ta­bli­cy w for­mie na­klej­ki,
  • tr­wal­sze ta­bli­ce wykonujemy z: PCV 3 mm lub bla­chy Di-Bond.

 

Na każdą ta­bli­cę mo­że­my tak­że na­nieść dowolne ha­sło Pań­stwa au­tor­stwa, np.: Pań­stwo Mło­dzi, Dro­ga do Ra­ju, Ga­me Over :) lub po pro­stu imio­na czy nu­me­ry.

 

Zalety i możliwości:

 

  • mi­ni­mal­na ilość zamówienia – 1 szt.,
  • przy­go­to­wa­nie pro­ste­go pro­jek­tu – koszt jedynie 20 zł.,
  • czas re­ali­za­cji 24h,
  • ce­ny brut­to za 1 szt.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.