Potykacze

 

 Po­ty­ka­cze zwa­ne tak­że sto­ja­ka­mi re­kla­mo­wy­mi lub stan­da­mi to bar­dzo po­pu­lar­na for­ma ko­mu­ni­ka­cji z Klien­tem. Słu­żą do szyb­kie­go i bez­po­śred­nie­go po­in­for­mo­wa­nia go o naszej aktualnie obowiązującej ofer­cie. Do­sko­na­le na­da­ją się do eks­po­zy­cji każ­de­go pla­ka­tu.

 

Do­sko­na­le spraw­dza­ją się:

 

 • w ak­cjach in­for­ma­cyj­nych,
 • w akcjach pro­mo­cyj­nych,
 • w akcjach re­kla­mo­wych,
 • na tar­gach.

 

Wykonujemy po­ty­ka­cze za­rów­no do użyt­ku we­wnątrz jak i na ze­wnątrz po­miesz­czeń.

 

Czę­sto sto­so­wa­ne są na zewnątrz pomieszczeń:

 

 • przed budynkiem,
 • przed sklepem,
 • przed pubem,
 • przed restauracją
 • przed salonikiem prasowym,
 • przed księgarnią,

 

a tak­że we­wnątrz:

 

 • w ga­le­riach han­dlo­wych,
 • w biurowcach.

 

Potykacze wykonujemy z:

 

 • PCV – bardzo proste konstrukcje,
 • aluminium – cechują się dużą odpornością na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne.

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

 • wy­so­ka ja­kość wy­ko­na­nia,
 • dłu­ga ży­wot­ność,
 • krót­ki ter­min re­ali­za­cji,
 • ła­twy i szyb­ki mon­taż,
 • ła­twe w trans­por­cie. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo
 
     
   Cennik potykaczy (ceny brutto)
                      Rodzaj Format B2 Format A1 Format B1
Potykacz PCV dwustronny - 270,00 zł -
Potykacz ALU dwustronny 300,00 zł 350,00 zł 450,00 zł
Potykacz OUTDOOR dwustronny 640,00 zł 700,00 zł -

 

 • koszt po­ty­ka­cza za­wie­ra wy­druk gra­fi­ki i kon­struk­cję