Podklejanie i naklejanie

 

W Centrum Druku możemy podkleić/nakleić wszystkie wy­dru­ki wy­ko­na­ne na ma­te­ria­łach:

 • sa­mo­przy­lep­nych (fo­lia lub pa­pier sa­mo­przy­lep­ny),
 • niesa­mo­przy­lep­nych (pa­pier 180 g mat, 190 g błysk, satynowy 135 g i 200 g).


Na­kle­ja­my na ma­te­ria­ły, tj.:

 

 • FOAM-X 5 i 10 mm,
 • PCV 3 i 5 mm.

Na zamówienie pod adresem mailowym: zapytanie@ggstudio.pl dostępne są materiały, tj.:

 

 • PCV – gru­bość od 2 do 20 mm (mak­s. wy­miar 3000 x 2000 mm),
 • ple­xi (mlecz­na­/prze­źro­czy­sta) – gru­bość od 2 do 10 mm
  (mak­sy­mal­ny wy­miar 3000 x 2000 mm),
 • bla­cha alu­mi­nio­wa o grubości 1 i 2 mm
  (mak­sy­mal­ny wy­miar 3000 x 1500 mm),
 • di­bond (mak­sy­mal­ny wy­miar 3000 x 1400 mm),
 • TuBond,
 • szkło.
 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  BRAK CENNIKA? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.