Podklejanie i naklejanie

 

Na­kle­ja­my wy­dru­ki wy­ko­na­ne na ma­te­ria­łach sa­mo­przy­lep­nych (fo­lie lub pa­pier sa­mo­przy­lep­ny), pod­kle­ja­my wszyst­kie podło­ża któ­re nie są sa­mo­przy­lep­ne (pa­piery 180 g mat, 190 g błysk, kre­da błysk 135 g i 200 g).


Na­kle­ja­my na ma­te­ria­ły ta­kie jak:

 • FOAM 5 i 10 mm,
 • PCV 3 i 5 mm,
 • tek­tu­rę 4 mm,
 • i in­ne (ple­xi, Tu­Bond, bla­cha itp.) do­stęp­ne na spe­cjal­ne za­mó­wie­nie pod adresem mailowym: zapytanie@ggstudio.pl

 

Na zamówienie dostępne są materiały:

 

 • PCV – gru­bość od 2 do 20 mm (mak­s. wy­miar 3000 x 2000 mm),
 • ple­xii (mlecz­na­/prze­źro­czy­sta) – gru­bość od 2 do 10 mm
  (mak­sy­mal­ny wy­miar 3000 x 2000 mm),
 • bla­cha alu­mi­nio­wa o grubości 1 i 2 mm
  (mak­sy­mal­ny wy­miar 3000 x 1500 mm),
 • di­bond (mak­sy­mal­ny wy­miar 3000 x 1400 mm),
 • szkło.

 

 

Na­kle­ja­my na po­wierzch­nie pła­skie.


Do pod­kle­ja­nia uży­wa­my bło­ny dwu­stron­nie kle­ją­cej, ina­czej zwa­nych fo­lia­mi cy­fro­wy­mi mon­ta­żo­wy­mi.

 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  BRAK CENNIKA? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.