Oprawa plakatów i map

 

Kie­dy już po­sia­da­my wy­dru­ko­wa­ne pra­ce zo­sta­ję nam jesz­cze opra­wa któ­ra jest waż­nym ele­men­tem każ­de­go wy­dru­ku.

W za­leż­no­ści od fa­zy pro­jek­tu a przede wszyst­kim ro­dza­ju wy­dru­ku, mo­że­my za­pro­po­no­wać Pań­stwu róż­ne roz­wią­za­nia – opra­wę w li­stwę me­ta­lo­wą -za­ci­sko­wą lub opra­wę w rur­ki pla­sti­ko­we uży­wa­ną do opra­wy map i pla­ka­tów.

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  BRAK CENNIKA? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.