Naklejki i etykiety

 

Naklejka jest wyjąt­kowo sku­tecz­nym i popularnym mate­ria­łem reklamowym i ma wiele wła­ści­wo­ści. Gdy jest na niej napis „Dzielny pacjent” – osu­sza łzy dzieci i spra­wia, że na ich twa­rzach od razu poja­wia się uśmiech. Raz do roku, w stycz­niu, czer­wone ser­ca stają się sym­bo­lem pomocy. Z kolei naklejka na tyle auta "Janusz kierownicy" (przyznacie), że potrafi poprawić nastrój.

Zde­cy­duj więc, jaką moc będzie miała Twoja naklejka: )

 

Jak mogą wyglądać Twoje naklejki?

 

 Mogą być:

 • reklamowe, eventowe, biznesowe, informacyjne,
  okolicznościowe, dla dzieci,

 • samoprzylepne,

 • odporne na warunki atmosferyczne,

 • wykonane na folii białej lub transparentnej.


Mogą mieć:

 • dowolny kształt,

 • różne rozmiary i kolory,

 • szerokie zastosowanie: do naklejania na szybie, podłodze, płycie, pojeździe itp.

 

Określ parametry lub zapytaj nas o darmową poradę :)

Kiedy dostarczymy Twoje naklejki?

Odbiór dowóz gratis

Dru­ku­jemy przez 7 dni w tygo­dniu 24 godziny na dobę, więc możesz na nas liczyć… zawsze. Nasi dzielni kurie­rzy już uśmie­chają się na myśl, że będą mogli dostar­czyć zamó­wie­nie pod dowolny adres w całym kraju.

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo
 
     
 

Kliknij na zakładkę poniżej aby uzyskać szczegóły naklejek

 

 

Zapisz

Naklejki drukowane w dowolnym kształcie

 


Naklejki drukowane w dowolnym kształcie

­

 

Na­klej­ki dru­ku­je­my tu­sza­mi so­lven­to­wy­mi, na fo­lii bia­łej lub trans­pa­rent­nej. Ja­ko pod­kład wy­ko­rzy­stu­je­my fo­lię ma­to­wą lub z po­ły­skiem.

 

Użyt­ki wy­ci­na­my przy po­mo­cy plo­te­ra tną­ce­go, dzię­ki te­mu mo­że­my wy­ciąć i dru­ko­wać na­klej­ki w do­wol­nym kształ­cie i roz­mia­rze oraz w do­wol­nej pa­le­cie ko­lo­ry­stycz­nej, nie ma tu żad­nych ogra­ni­czeń. Kwa­dra­ty, pro­sto­ką­ty, ko­ła i wszyst­kie nie­re­gu­lar­ne oraz nie­ty­po­we kształ­ty.


Wy­dru­ki ma­ją za­sto­so­wa­nie krót­ko lub dłu­go ter­mi­no­we, w za­leż­no­ści od ro­dza­ju kle­ju.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik naklejek drukowanych bez cięcia (ceny brutto)
  od 10 m2 od 5 m2 od 2 m2

mi­ni­mal­na war­tość
za­mó­wie­nia  1 m2

w dowolnym kształcie i rozmiarze 30 zł 35 zł 40 zł 50 zł

 

 • cena zawiera koszt folii i druku, nie uwzględnia wycinania naklejek; pakowanie w rulon
 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.

 

 

Cennik naklejek drukowanych z cięciem (ceny brutto)
  od 10 m2 od 5 m2 od 2 m2

mi­ni­mal­na war­tość
za­mó­wie­nia 1 m2

mniejsze niż 50 x 50 mm 53 zł 65 zł 78 zł 95 zł
większe niż 50 x 50 mm 45 zł 55 zł 65 zł 80 zł

 

 • cena zawiera koszt folii, druku i nacinania naklejek
 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.
 • cena nie zawiera przygotowania siatki do cięcia. Koszt przygotowania siatki naliczany jest według cennika edycji pliku.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Naklejki wycinane z folii full kolor

 


Naklejki wycinane z folii full kolor

­

 

Ofe­ru­je­my na­klej­ki wy­ci­na­ne z bar­wio­nej fo­lii sa­mo­przy­lep­nej. Wy­ci­na­my do­wol­ne kształ­ty z róż­nych ro­dza­jów fo­lii sa­mo­przy­lep­nej: imi­tu­ją­ca pia­sko­wa­ne szkło, srebr­nej, zło­tej, me­ta­licz­nej, od­bla­sko­wej, flu­ore­scen­cyj­nej, szro­nio­nej, itp. – BEZ DRUKU.


Mo­gą to być li­te­ry (na­pi­sy), zna­ki gra­ficz­ne, lo­go­ty­py i wszel­kie ele­men­ty iden­ty­fi­ka­cji wi­zu­al­nej. Na fo­lię na­kle­ja­ny jest trans­fer (sa­mo­przy­lep­ny pa­pier trans­por­to­wy) dzię­ki któ­re­mu ca­łą gra­fi­kę moż­na bez­po­śred­nio prze­nieść na przy­go­to­wa­ną do na­kle­ja­nia po­wierzch­nię.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik naklejek wycinanych z folii kolorowej – bez druku (ceny brutto)
  od 10 m2 od 5 m2 od 2 m2

mi­ni­mal­na war­tość
za­mó­wie­nia 1 m2

mniejsze niż 50 x 50 mm 63 zł 81 zł 96 zł 109 zł
większe niż 50 x 50 mm 50 zł 65 zł 75 zł 85 zł

 

 • cena zawiera koszt folii ORACAL641, nacinania oraz naniesienia papieru transportowego,
 • dostępne również folie metalizowane, fluorescencyjne i transparentne,
 • cięcie po krzywej oraz cięcie liter mniejszych niż 2 cm +10% wartości całego zlecenia. 
 • cena nie zawiera przygotowania siatki do cięcia. Koszt przygotowania siatki naliczany jest według cennika edycji pliku.

 

 

Zapisz

Zapisz