Bro­szu­ry, fol­de­ry, ka­ta­lo­gi

 

Bro­szu­ry, ka­ta­lo­gi i fol­de­ry to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych, któ­re wykorzystywane są przez fir­my w ce­lu do­tar­cia do szerokiego grona Klientów. 

Dzię­ki wie­lu do­stęp­nym for­ma­tom, róż­nym ro­dza­jom pa­pie­ru, wielorakim spo­so­bom wy­koń­cze­nia i uszla­chet­nie­nia – ma­ja Pań­stwo mnó­stwo moż­li­wo­ści by efek­tow­nie za­pre­zen­to­wać zakres działalności fir­my.

 

W Cen­trum Druku wykorzystujemy druk cyfrowy, a jednym z jego atutów jest moż­li­wość dru­ku już od kil­ku sztuk!

 

Wy­ko­nu­je­my druk:

 

  • bro­szur in­for­ma­cyj­nych,
  • broszur ofer­to­wych,
  • al­bu­mów,
  • cen­ni­ków,
  • katalogów,
  • in­for­ma­to­rów,
  • ra­por­tów,
  • in­struk­cji.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 

 

 

     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.