Ka­len­da­rze na 2017 rok -  ścienne

i personalizowane

 

Dro­dzy Klie­nci, za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z na­szą bo­ga­tą ofer­tą ka­len­darzy i kartek świątecznych na rok 2017. 

 

 

Potrzebują Państwo własnego projektu?
Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu
projektowania graficznego!

 

 

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 Kliknij na zakładkę poniżej aby uzyskać szczegóły kalendarzy

 
     
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo

 
     

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Kalendarze ze zdjeciami Klienta:ścienne i biurkowe

 Kalendarze ścienne


Kalendarze ze zdjęciami Klienta: ścienne i biurkowe

­

 

Mo­gą Pań­stwo tak­że za­mó­wić ka­len­da­rze ścien­ne z do­wol­ną gra­fi­ką lub zdję­ciem, w formatach do­stęp­nych w na­szym Cen­trum Druku.

 

  • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu ze zdję­ciem Klien­ta – 20,00 zł.,
  • za­le­ca­na ja­kość zdję­cia to co naj­mniej 200 dpi,
  • for­mat zdjęć 23 x 18 cm,

  • wy­druk ko­lo­ro­wy na pa­pie­rze 210 g ma­t/błysk,

  • czas re­ali­za­cji do 12 h,

 

 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik kalendarzy ściennych (ceny brutto)
format od 10 szt. do 9 szt.
A4 – 13 stron pionowy/poziomy 38,00 zł 40,00 zł
A3 – 13 stron pionowy/poziomy 57,00 zł 60,00 zł
30 x 14 cm – 13 stron biurkowy 29,00 zł 30,00 zł
15 x 42 cm – 13 stron kuchenny 43,00 zł 45,00 zł

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Kalendarze personalizowane graficznie

 Kalendarze personalizowane


Kalendarze personalizowane graficznie

­

 

Nie­kwe­stio­no­wa­nym HIT-em wśród ka­len­darzy są ka­len­da­rze per­so­na­li­zo­wa­ne gra­ficz­nie.
12 ory­gi­nal­nych zdjęć z imio­na­mi i na­zwi­ska­mi Klien­tów lub part­ne­rów bi­zne­so­wych to ory­gi­nal­ny i efek­tow­ny pre­zent świą­tecz­no-no­wo­rocz­ny. Ta­ki ka­len­darz to zna­ko­mi­ty po­mysł na upo­mi­nek bi­zne­so­wy w każ­dym mo­men­cie ro­ku. Gwarantujemy, że ob­da­ro­wa­ny po­czu­je się wy­róż­nio­ny, a Klient wy­róż­nio­ny, to Klient, któ­ry wra­ca.

Wy­star­czy, że prze­ślą nam Pań­stwo nie­zbęd­ne da­ne i wy­bio­rą je­den z trzech go­to­wych sza­blo­nów, a my wy­ko­na­my ka­len­darz „szy­ty na mia­rę”.

Sza­blon A - ka­len­darz biurkowy, biały - 20x20  - Pro­jekt
Sza­blon B - ka­len­darz biurkowy, czarny 20x20 - Pro­jekt
Sza­blon C - ka­len­darz biurkowy 21x13,5 –  Pro­jekt
Mo­gą Pań­stwo tak­że za­mó­wić ka­len­darze ścien­ne z do­wol­ną gra­fi­ką lub zdję­ciem, w jed­nym z do­stęp­nych w na­szym Cen­trum for­ma­tów.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik kalendarzy personalizowanych (ceny brutto)
format wzór

mi­ni­mal­na
war­tość za­mó­wie­nia

6–10 szt. 11–30 szt. 31–49 szt. od 50 szt.
20 x 20 cm A, B 190,00 zł 32,00 zł 29,90 zł 27,90 zł 24,00 zł
21,5 x 13,5 cm C 180,00 zł 30,00 zł 27,90 zł 25,90 zł 22,00 zł

 

  • mi­ni­mal­ny na­kład 5 szt.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz