In­struk­cje, kar­ty pocz­to­we,ku­po­ny, vo­uche­ry

 

Ku­po­ny, vo­uche­ry, kar­ty upominkowe czy rabatowe wy­ko­rzy­sty­wa­ne są naj­czę­ściej w dzia­ła­niach promocyjnych firmy, a także bardzo do­brze spraw­dza­ją się ja­ko ele­ment znacząco podno­szą­cy sprze­daż.

Sto­so­wa­ne są ja­ko:

 

 • na­gro­dy w kon­kur­sach,
 • na­gro­dy w pro­gra­mach lo­jal­no­ścio­wych,
 • for­my wy­na­gro­dze­nia lub uznania dla pra­cow­ni­ków,
 • ra­ba­ty dla Klien­tów,
 • kar­ty infor­macyjne o pro­duk­cie lub wy­da­rze­niu.

 

In­struk­cja to zbiór za­sad i wska­zó­wek, któ­re in­for­mu­ją nas o spo­so­bie po­stę­po­wa­nia lub kon­kret­nym dzia­ła­niu.

 

Wy­róż­nia­my róż­ne­go ro­dza­ju in­struk­cje:

 

 • in­struk­cje ob­słu­gi,
 • in­struk­cje eks­plo­ata­cji,
 • in­struk­cje kan­ce­la­ryj­ne,
 • in­struk­cje w infor­matyce,
 • in­struk­cje pra­cow­ni­cze,
 • i wiele innych.

 

Centrum Dobrego Druku chętnie przygotuje wszystkie wyżej wymienione elementy specjalnie dla Ciebie! Wystarczy tylko, że do nas przyjdziesz lub po prostu się z nami skontaktujesz!

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

 • sze­ro­ka ga­ma pa­pie­rów,
 • wy­so­ka jakość wy­dru­ku,
 • możliwość doboru odpowiedniej gramatury papieru,
 • moż­li­wość bi­go­wa­nia,
 • możliwość per­fo­ra­cji,
 • do­wol­ny format,
 • każdy nakład,
 • personalizacja druku – na każ­dym egzemplarzu na­no­si­my in­ne da­ne oso­bo­we po­bra­ne z przy­go­to­wa­nej przez zle­ca­ją­ce­go ba­zy da­nych (np. *. xls, *.csv). Do per­so­na­li­za­cji wy­ko­rzy­stu­je­my spe­cjal­nie prze­zna­czo­ne opro­gra­mo­wa­nie - ta­ka usłu­ga oszczę­dza czas i eli­mi­nu­je moż­li­wość wystąpienia po­mył­ki.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo
 
     

 

  Wycena indywidualna? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.