Fo­to­obra­zy

 

W naszym centrum druku mają Pań­stwo moż­li­wość do­pa­so­wać roz­miar fo­to­obra­zu do każ­de­go, na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­ce­go wnę­trza. Moż­li­wo­ści jest mnó­stwo, wszyst­ko za­le­ży od te­go co ma przed­sta­wiać fo­to­obraz i jak du­żą po­wierzch­nię ma ozda­biać! Do zdjęć pa­no­ra­micz­nych pro­po­nu­je­my usta­wie­nia po­zio­me np.: 140 x 40, do fo­to­gra­fii por­tre­to­wych for­ma­ty w kwa­dra­cie 40 x 40 cm, 70 x 70 cm itp.

 

FOTOCANVAS, to wy­druk na ba­weł­nia­nym płót­nie ma­lar­skim na­cią­gnię­ty na kro­sno o gru­bo­ści 25 mm.Na­druk jest od­por­ny na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne, dzię­ki te­mu ma­ją Pań­stwo gwa­ran­cję, że na­wet za dwa la­ta ko­lo­ry bę­dą in­ten­syw­ne i ży­we.

 

Do­kła­da­my wszel­kich sta­rań by fo­to­obrazy pro­du­ko­wa­ne u nas wy­ko­na­ne by­ły per­fek­cyj­ne i cie­szy­ły oczy na­szych Klien­tów przez dłu­gi czas.

 

Za­le­ty:

 • no­wo­cze­sna for­ma aran­ża­cji miesz­ka­nia,
 • moż­li­wość za­dru­ko­wa­nia bocz­nych kra­wę­dzi lub po­zo­sta­wie­nie ich w ko­lo­rze płót­na (bia­łe),
 • eks­po­zy­cja bez ko­niecz­no­ści opra­wy w ra­my,
 • dłu­ga ży­wot­ność i od­por­ność na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne 18 roz­miarów do wy­bo­ru.


Przy­kła­do­we roz­miary:

 • 30 x 40 cm
 • 30 x 100 cm
 • 40 x 70 cm
 • 40 x 140 cm

 

Re­ali­za­cja w 24h!

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo
 
     
     
   Cennik fotoobrazów (ceny brutto)
format cena
30 x 30 cm 56,00 zł
30 x 40 cm 60,00 zł
30 x 50 cm 64,00 zł
30 x 70 cm 84,00 zł
30 x 100 cm 96,00 zł
40 x 40 cm 77,00 zł
40 x 50 cm 79,00 zł
40 x 70 cm 88,00 zł
40 x 100 cm 101,00 zł
50 x 50 cm 83,00 zł
50 x 70 cm 106,00 zł
50 x 100 cm 121,00 zł
70 x 70 cm 134,00 zł
70 x 100 cm 169,00 zł
100 x 100 cm 195,00 zł
120 x 100 cm 250,00 zł
140 x 100 cm 292,00 zł
140 x 40 cm 230,00 zł

 

 • do­stęp­ne roz­mia­ry bo­ków ram 30/40/50/70/100/120/140 cm,

 • moż­li­wość kom­bi­na­cji róż­nych dłu­go­ści bo­ków ram (np. 50 x 120 cm).

 • przygotowanie projektu od 20,00 zł. brutto