U NAS STUDENCI MAJĄ ZAWSZE 10% UPUSTU

Drukowanie prac ma­gi­ster­skich, dy­plo­mo­wych i inży­nier­skich

 

Dro­gi Stu­den­cie! W Cen­trum Do­bre­go Dru­ku ofe­ru­je­my druk prac ma­gi­ster­skich, li­cen­cjac­kich, in­ży­nier­skich i dy­plo­mo­wych, za­rów­no ko­lo­ro­wy ja­ki i czar­no-bia­ły. Po wy­dru­ko­wa­niu pra­cy na miej­scu opra­wi­my Pań­stwa pra­cę. Waż­ne jest, że dru­ku­jąc u nas pra­cę za­pła­cisz mniej za jej opra­wę!

  • Je­że­li wy­dru­ku­jesz u nas pra­cę a kwo­ta za wy­druk prze­kro­czy 30,00 zł u nas opra­wa twar­da już od 5,00 zł.
  • Je­że­li wy­dru­ku­jesz u nas za 20,00 zł za­pła­cisz je­dy­ne 7,50 zł za opra­wę pra­cy ma­gi­ster­skiej, li­cen­cjac­kiej lub dy­plo­mo­wej.


Opra­wy twar­de typ „VIP” do­stęp­ne są w 4 ko­lo­rach (czar­na, nie­bie­ska, zie­lo­na i bor­do­wa).

 

Dru­kujemy i opra­wia­my:

  • pra­ce dy­plo­mo­we,
  • pra­ce li­cen­cjac­kie,
  • pra­ce ma­gi­ster­skie,
  • pra­ce in­ży­nier­skie,
  • pra­ce dok­tor­skie,
  • i in­ne­go ro­dza­ju pra­ce.

 

DROGI STUDENCIE: wyjątkowo przy tym cenniku 10% rabatu studenckiego naliczane jest od kwoty końcowej zamówienia:)

 

 

W przypadku zamówień wysyłanych mailem, prosimy o informację, że  jest się studentem. Jeżeli nie otrzymamy takiej pisemnej informacji cena nie będzie pomniejszona o rabat studencki

w wysokości 10%.

 

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  Cennik druku i kopiowania czarno-białego (ceny brutto)  
 
gramatura papieru nakład (szt.) format A4 format A3
papier 80 g 1–9 0,20 zł 0,40 zł
10–99 0,18 zł 0,36 zł
100–999 0,12 zł 0,22 zł
1 000–9 999 0,10 zł 0,18 zł
od 10 000 tel. tel.

 

+ do­da­tek za dru­ko­wa­nie z pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd itp.) 1 zł; pliku otwartego (.dwg, .dxf itp.) 3 zł.

 

PAKIET OFFICE – za plik za­mknię­ty uwa­ża­my pli­ki nie­wy­ma­ga­ją­ce edy­cji, za plik otwar­ty uwa­ża­my pli­ki wy­ma­ga­ją­ce edy­cji,
za edy­cję ta­kich do­ku­men­tów po­bie­ra­my opła­tę wg cen­ni­ka.

 

 

Cennik kopiowania (ceny brutto)

  format A4 format A3
Kopiowanie z szyby* 0,35 zł 0,70 zł
Kopiowanie samoobsługowe** 0,15 zł 0,30 zł


  * ko­pio­wa­nie któ­re nie jest moż­li­we z au­to­ma­tycz­ne­go po­daj­ni­ka – książ­ki, ze­szy­ty, ga­ze­ty, pod­nisz­czo­ne kart­ki
    (na­de­rwa­ne, kle­jo­ne, po­gię­te), fak­tu­ry, fak­sy, do­ku­men­ty wy­ma­ga­ją­ce ska­lo­wa­nia.
** ko­pio­wa­nie któ­re Klient wy­ko­nu­je sa­mo­dziel­nie na prze­zna­czo­nych do te­go ma­szy­nach.

 

 

Cennik druku i kopiowania kolorowego (ceny brutto)

  nakład (szt.) format A4 format A3
papier 80 g 1–19

2,00 zł

4,00 zł
20–99  1,70 zł 3,40 zł
100–199  1,50 zł 3,00 zł
200–299  1,20 zł 2,40 zł
300–499  0,90 zł 1,80 zł
od 500 tel. tel.

 

+ do­da­tek za dru­ko­wa­nie z pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd itp.) 1 zł; pliku otwartego (.dwg, .dxf itp.) 3 zł.

 

PAKIET OFFICE – za plik za­mknię­ty uwa­ża­my pli­ki nie­wy­ma­ga­ją­ce edy­cji, za plik otwar­ty uwa­ża­my pli­ki wy­ma­ga­ją­ce edy­cji,
za edy­cję ta­kich do­ku­men­tów po­bie­ra­my opła­tę wg cen­ni­ka.