Wydruki kolorowe CAD

 

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go.


Mo­że­my nie­skrom­nie po­wie­dzieć, że dru­ko­wa­li­śmy do­ku­men­ty dla naj­więk­szych in­we­sty­cji bu­dow­la­nych w kra­ju. Nie­je­den most, biu­ro­wiec, osie­dle, czy dom, zo­stał zbu­do­wa­ny przy na­szym wspar­ciu. Nie­ste­ty na­sze­go udzia­łu nie wi­dać w fi­nal­nym pro­duk­cie - to my dru­ku­je­my i opra­wia­my ca­łą do­ku­men­ta­cję. Zna­my wszyst­kie eta­py to­wa­rzy­szą­ce te­go ty­pu in­we­sty­cjom. Nam nie trze­ba tłu­ma­czyć w ja­ki spo­sób na­le­ży po­skła­dać pro­jekt, jak go opra­wić, ro­bi­my to na co dzień.

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z Na­szą ofer­tą.

Na­sze atu­ty:

 • do­stęp­ność 24h/7 dni w ty­go­dniu
 • eks­pre­so­we ter­mi­ny re­ali­za­cji
 • za­mó­wie­nia kom­plek­so­wa ob­słu­ga
 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik kolorowych wydruków wektorowych (ceny brutto)

Rodzaj materiału format A3
297 x 420
format A2
420 x 594
format A1
594 x 841
format A0
841 x 1189
format A0+
914 x 1189
papier standard 90 g 5,00 zł 7,00 zł 10,00 zł 16,00 zł 17,00 zł
papier premium CAD 130 g 8,00 zł 10,00 zł 14,00 zł 23,00 zł 24,00 zł
papier foto mat 180 g 20,00 zł 22,00 zł 26,00 zł 35,00 zł 36,00 zł

 

 • po­wierzch­nia za­dru­ku do 30%
 • dru­ko­wa­nie i ko­pio­wa­nie for­ma­tów dłuż­szych niż stan­dar­do­we – ce­na x wie­lo­krot­ność for­ma­tu.

 

 

Cennik kolorowych wydruków rastrowych (ceny brutto)

Rodzaj materiału format A3
420 x 594
format A2
420 x 594
format A1
594 x 841
format A0
841 x 1189
format A0+
914 x 1189
papier 90 g 10,00 zł 14,00 zł 20,00 zł 32,00 zł 35,00 zł
papier premium CAD 130 g 16,00 zł 20,00 zł 28,00 zł 46,00 zł 49,00 zł
papier foto mat 180 g 20,00 zł 25,00 zł 33,00 zł 50,00 zł 55,00 zł
papier foto błysk 200 g 25,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 55,00 zł 60,00 zł

 

 • po­wierzch­nia za­dru­ku powyżej 30%
 • dru­ko­wa­nie i ko­pio­wa­nie for­ma­tów dłuż­szych niż stan­dar­do­we – ce­na x wie­lo­krot­ność for­ma­tu.
 • Plus do­da­tek za dru­ko­wa­nie z:

  - pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd, itp.) - 1 zł,

  - pliku otwartego (.dwg, .dxf, itp.) - 3 zł.