Banery

 

Ba­ne­ry re­kla­mo­we są jed­nym z wie­lu spo­so­bów na za­re­kla­mo­wa­nie
i za­uwa­że­nie Two­jej fir­my lub usłu­gi. Efek­tow­ny i sku­tecz­ny spo­sób na by­cie za­uwa­żo­nym. To tak­że do­sko­na­ły spo­sób na pre­zen­ta­cję no­we­go pro­duk­tu, pro­mo­cji, wy­da­rze­nia, even­tu, kon­cer­tu…
Ta for­ma re­kla­my po­sia­da ol­brzy­mią si­łę od­dzia­ły­wa­nia, a moż­li­wo­ści roz­miesz­cze­nia ich są ogrom­ne. Dru­ku­je­my za­rów­no ban­ne­ry w roz­mia­rze XL jak i te mniej­sze na bal­kon czy ogro­dze­nie. Wszyst­ko za­le­ży od wy­obraź­ni i po­trzeb Klien­ta!

Ofe­ru­je­my druk ban­ne­rów w róż­nych for­ma­tach a w tro­sce o wy­so­ką ja­kość wy­dru­ków, ko­rzy­sta­my z ma­te­ria­łów po­cho­dzą­cych od spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów. Dzię­ki te­mu dru­ko­wa­ne przez nas ban­ne­ry są tr­wa­łe (nie tra­cą ko­lo­ru) są tak­że od­por­ne na wpływ nie­ko­rzyst­nych wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych.
Ofe­ru­je­my Pań­stwu druk wiel­ko­for­ma­to­wy na każ­dym ma­te­ria­le do gru­bo­ści 10 cm!

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

  • druk ze­wnętrz­ny o fo­to­gra­ficz­nej ja­ko­ści do 1440 dpi
  • dru­ko­wa­nie przy uży­ciu farb (tu­szy) eco
  • moż­li­wość do­tar­cia do sze­ro­kie­go gro­na od­bior­ców
  • tr­wa­łość re­kla­my
  • róż­no­rod­ność FORMATÓW

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CENAMI.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo
 
     

 

  Wycena indywidualna? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.